Tramète bossu - Trametes gibbosa

Tramète bossu - Trametes gibbosa