Fusain d'Europe - Euonymus europaeus (2)

Fusain d'Europe - Euonymus europaeus (2)