Fusain d'Europe - Euonymus europaeus

Fusain d'Europe - Euonymus europaeus